ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

㊡affetto azabudai ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.