ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

㊡博多回回、 ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.