ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

㊡Jinenjoan Azaminoten ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.