ພວກເຮົາຂໍອະໄພ

KOBE TEI ບໍ່ຮັບການຈອງອອນໄລນ໌ໃນເວລານີ້.