จองที่ร้าน 6th by Oriental Hotel

▶Lunch time is 90 minutes from the reservation time.
▶Dinner time is 2 hours from the reservation time.
▶Please note that the business hours may change depending on the situation on the day.
▶Reservations are only accepted for restaurant seats for lunch and dinner.
▶Reservations are not accepted for use of the cafe/bar, so please come directly to the store.
▶Please note that if we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
▶If you have any other requests, please contact the store directly. (6th-info@plandosee.co.jp)

▶Click here for Basque cheesecake takeout reservations
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have children, please let us know their ages.
Also, if you wish to bring a stroller, please enter the number.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป