จองที่ร้าน Shinsaibashi Lime

◆ Request for reservation ◆
〇 If your seats are crowded, we will limit your reservation time to 2 hours
※ It is the that you cancel here when 15 minutes passed without reservation from the time of reservation.

〇 Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.

〇 For food and other requests, please do not hesitate to call us directly after reservation.

05031968400
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน