จองที่ร้าน Lobby Lounge - The Westin Tashee Resort, Taoyuan

Warm greetings from Lobby Lounge,

Before proceed your reservation, kindly be advised below;

【Reservation Notes】
◆ Your booking will be reserved for up to 15 minutes. Kindly arrive on time.
◆ Minimum order per adult is one drink or one meal.
◆ Lobby Lounge outdoor and indoor are none smoking area.
◆ Your reservation table will be arranged by restaurant and will be arranged according to onsite situation.
◆ If possible, kindly let us know your dining purpose; Birthday, Family gathering, Meeting....
◆ If you or your group member have any food intolerance or allergy, kindly note us in below.
◆ 10 and above people reservation, kindly dial to our restaurant or email us.
◆ Any questions or issues regarding reservation, kindly dial 03-2725051 or email; Lobbylounge.Tashee@westin.com, we will contact you as soon as we got it.
12 ปีและต่ำกว่า
7 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.