Đặt bàn tại 6th by Oriental Hotel

▶Lunch time is 90 minutes from the reservation time.
▶Dinner time is 2 hours from the reservation time.
▶Please note that the business hours may change depending on the situation on the day.
▶Reservations are only accepted for restaurant seats for lunch and dinner.
▶Reservations are not accepted for use of the cafe/bar, so please come directly to the store.
▶Please note that if we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
▶If you have any other requests, please contact the store directly. (6th-info@plandosee.co.jp)

▶Click here for Basque cheesecake takeout reservations
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have children, please let us know their ages.
Also, if you wish to bring a stroller, please enter the number.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.