Đặt bàn tại Akasaka Kitafuku (Pickup)

*Please place your order by 12:00 pm two days prior to delivery. 
*We will not be able to change your reservation after it has been placed. If you wish to change your reservation, please cancel it and make a new reservation. 
*If you are more than one hour late for your reservation without notifying us, your reservation will be automatically cancelled and you will be charged a cancellation fee of 100% of the total price.
*Please ask our staff about the seasonality of seasonal items.
*All prices do not include tax.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận