Đặt bàn tại Brasserie Verdemar - Hotel Nikko Alivila

Message from Brasserie Verdemar

・The maximum people of a group reservation via this web site are 8 people.Please call a restaurant to make a reservation
  if a group is more than 9 people.
・Please fill out the number of people in the below remarks.
(Adults: older than 13 years old, Children: from 6 years old to 12 years old, Infant: from 0 years old to 5 years old.)
・Please call us about the allergy removable menu.
・Cancellation and Changing Policy
Please call us if you would like to cancel or change a reservation.
3 days before a reservation: 50 % of total price
2 days before a reservation: 100% of total price.
・If guest is 15 minutes past their scheduled time, a reservation will be canceled.
・Telephone:098-989-9021(9:00 to 19:00)
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Are you staying at our hotel on your reservation date?
If yes, please fill out the name of a group's representative and an arrival date as the below Request.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.