Đặt bàn tại Karin Chinese Restaurant - ANA Crowne Plaza Osaka

◆If you would like a private room (5500 yen), please select "Private room (charged)". If the private room is full, please select table seating or change the date.
◆Even if you choose "Private room (charge)", the fee will not be added if you choose "Free private room charge" or "Private room charge included" plan.
◆Private rooms are for course meals only. A la carte and order buffet are available in the hall.
◆Cancellation 3 days prior to the reservation date will be charged 30% of the dining fee, cancellation 2 days prior to the reservation date will be charged 50% of the dining fee, and cancellation on the day of the reservation date will be charged 100% of the dining fee.
◆Please note that the menu and prices are subject to change without notice.
◆We may not be able to meet your request for seat selection.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.