Đặt bàn tại ARC Health Spa

- We do not recommend aromatherapy treatment to pregnant women.
- Spa treatment is only good for 16 years old or older.
- Due to staff availability, we only accept reservation 7 days in advance.

CANCELLATION POLICY
- 100% charge if cancelled 24 hours before the time of reservation.

Yêu cầu

Do you need pick up from the hotel?
If yes, please select "Other" and specify name of hotel.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.