Đặt bàn tại Blossom Restaurant

Specific seat reservations are subjected to availability.

Reservations will only be held for 15 minutes before opened to the public.

For events, or bookings with a party of more than 30 pax, please mail to events@blossomrestaurant.com.sg

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.