Đặt bàn tại Azur - Azur Restaurant at Crowne Plaza Changi Airport

Menus are subject to change without notice.

If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and / or number of persons, please contact us at +65 6823 5354 .
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.