Đặt bàn tại Dancing Crab Taipei

Best Regards
Welcome to Dancing Crab Breeze NAN SHAN atré.

The business hour
THU-SAT (2 hours,according the booked)
11:00 – 15:00 (The Last:🕐13:00,Orders:🕝14:30)
17:00 – 22:00 (The Last:🕗20:00,Orders:🕤21:30)

SUN-WED (2 hours,according the booked)
11:00 – 15:00 (The Last:🕐13:00,Orders:🕝14:30)
17:00 – 21:30 The Last:🕢19:30,Orders:🕘21:00)

★At least 2 for reservation. Group over 8 needs deposit (Deposit of 250 per pax)
We will contact you for all the information.
★Cancel before 6 hours deposit will refund Unless you can show the reason.
★The group over 20 please call 02-8786-8988 (begin on January 10th, 2019)
★If you want to change the information. Please call us before 1 day.
We will arrange the best seat for you.
★We will keep the reservation for 15 mins
★If you have any allergy (ex. shrimp, crab, fish, nuts……etc.) please let us know.
trên 60 tuổi
dưới 13 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.