Đặt bàn tại Bernard Loiseau Signature E-O (Eloge de l'Ombre)

Meals Board of applications (birthday, entertainment, etc.) and, please let us know and food allergy.
Regarding your designated seats, but you may not meet your needs, please note.
· Please fill in the demand column If you have your choice, such as a message to the dessert.
Ex) Happy Birthday ○○. Happy Wedding ○○ & ○○. 1st Anniversary ○○ & ○○.

※ For day after 20:30 reservations, please contact us directly by phone shop.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.