Đặt bàn tại Un

We accept reservations for take-out at Hotel East 21 Tokyo. ▶ Click here for Chinese food Taoyuan take-out products ▶ Click here for bakery shop Anne's take-out products ▶ One Harmony members Please present your membership card to the staff on the day of the event. We will add points.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.