Xin lỗi

㊡博多回回、 không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.