Đặt bàn tại HANAGOYOMI TOKYO - HOTEL RYUMEIKAN TOKYO

▶If you would like to use a private room, please select “private room seat” from the category and menu.
▶For allergy information and requests, please fill in the request column at the bottom.
▶If you do not contact us and arrive late, we may not be able to hold your seat.
▶All seats are no-smoking.
▶If you make an online reservation, the 10% service charge will be waived.
▶We accept online reservations up to 2 days in advance. After that, please make reservations by phone.
TEL:03-3271-1135
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

For allergy information and requests, please fill in the request column at the bottom.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.