Đặt bàn tại Beer Garden - Hilton Tokyo

- For parties of 25 people or larger, please contact us for reservations.
- Entrance of patrons under 15 years of age is not permitted.
- Beer Garden will be closed on days with unfavorable weather conditions.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.