Đặt bàn tại Beer Garden - Hilton Tokyo

- For parties of 25 people or larger, please contact us for reservations.
- Entrance of patrons under 15 years of age is not permitted.
- Beer Garden will be closed on days with unfavorable weather conditions.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.