Đặt bàn tại Hormone Daisuki

**Cancellation**
・Although you are able to cancel your reservation from the internet, we appriciate that you call us for a cancellation directly.
・We will ask you for 100% of course price as a cancellation fee when you don't come without cancel.
・A cancellation fee will be 100% of course price when you cancel after five o'clock on the day on weekdays, or after four o'clock on weekends.
・Please call us in advance if you will be late.
If you don't call us, unfortunatelly we will cancel your reservation.
**Transaction settlement system using Debit Card**
・As you reserve with Debit Card, the amount of money will be withdrawn from your account.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.