Đặt bàn tại French Restaurant Cuisine[s] Michel Troisgros - Hyatt Regency Tokyo

・ Visiting of the children, we have been more than elementary school students.
・Private room of the reservation, available by phone.
・The man we recommend to wear a jacket.
・The contents of the reservation, you might get a cancellation fee.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

If the child is attended please let us know the number of people and age below the demand column.
- Visiting of the children, we have been more than elementary school students.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.