Xin lỗi

㊡一蘭 総本店 優先案内サービス không chấp nhận đặt bàn trực tuyến vào lúc này.