Đặt bàn tại Kikusuiro Japanese

👆↑Choice a Japanese / Western food store from the top↑👆

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, please be sure to contact us as we will be forced to cancel as it may be delayed.
▶ 場合 Please use nearby coin parking when our parking lot is full.
dưới 4 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.