Đặt bàn tại Kiku Zushi

▶︎Please note that the seat specification may not meet your request.
▶︎If you can not contact after 10 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergens.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.