Đặt bàn tại Stock.Room - Kimpton Maa-Lai Bangkok

• Please let us know if you are celebrating any special occasion, have any food dietery or any allergies, baby chair requirement.
• Please also kindly note that all the price shown are subject to consumption tax 7% and 10% service charge.
• Reserve the table for 30 minutes.

### Child policy- Escape allow for kids ### Dress code Smart Casual###
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.