Đặt bàn tại Kissho Ginza

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. A seat charge of 1,000 yen (tax included) per person is required to use the tatami room. Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. * We may call you to confirm your reservation details. Please note.

Yêu cầu

Please fill in if you have food allergies or foods that you are not good at.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.