Đặt bàn tại Varies

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned. ▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment. ▶ Please contact the store directly when booking more than 5 people. Inquiries by phone:

Yêu cầu

If you have allergic ingredients, please write.
If you have any foods that you are not good at, please fill in. .

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.