Đặt bàn tại La Madonna

Please note all bookings are subject to a 2.5hr seating time unless otherwise notified.

Please inform us of dietary requirements/food intolerances upon booking.

Please note groups of 8 guests and above are required to partake in our $82 Per Person "Mangiare" Menu.

If you encounter any issues during your reservation, please feel free to contact the restaurant at +61 3 9118 3352.
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.