Đặt bàn tại L'ARGENT

■Your seat may not be assigned. In that case, please forgive me.
■Please be careful that if you late over 30minutes, we may cancel your reservation
■For your reservation over the 7 persons more, please call us directly.

Our phone number : 0362806234
dưới 10 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have any food allergies. If you none, please write “none”

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.