Đặt bàn tại LOS TACOS AZULES

▶ It is possible to enter with children only at lunchtime on Saturdays and Sundays. ▶ Please make a reservation directly on the day. ▶ It may be difficult to specify seats. ▶ If you cancel or change the number of people, please contact us at least 2 days in advance. On the day of cancellation, 100% of the course fee will be charged as a cancellation fee for the number of reservations. ▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late. ▶ Please contact the store directly for reservations for more than 5 people in the evening. ▶ For reservations after 21:00, please contact us directly by phone. ▶ Reservations are not required for Saturday and Sunday limited brunch (morning taco). Inquiries by phone: 050-3503-5711

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.