Đặt bàn tại Chatterbox

Thank you for choosing Chatterbox as your preferred dining destination.

Please take note of the following:
- All reservations are only held for 15 minutes.
- Kindly inform us of any food allergies or dietary requirements prior to dining with us.
chatterbox.orchard@meritushotels.com.
- If you encounter any issues with your dining reservation, please contact us at +65 6831 6291.
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.