Đặt bàn tại Marché de Jyuban

( Cancellation Policy)
Please let us know 1 hour prior if you cancel your reservation.
Otherwise, we will charge 100% of the reservation menu as cancellation fee

Yêu cầu

If you have food allergies, please write in the box below.
If you’d like to order a message plate, please write the message here.
(This option is able to served for customers who ordered course and who orders the desserts for the same number of the group)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.