Đặt bàn tại Sunrise All Day Dining - Courtyard Taipei

Thank you for visiting Sunrise All Day Dining Courtyard Taipei!

RESERVATION
Your seats will be reserved for up to 10 minutes. Please arrive on time.
Please let us know if you will apply any discount or vouchers.

GROUP RESERVATION
For booking of more than 15 guests, please kindly contact the restaurant directly via +886-02-6615-6526.

SPECIAL REQUIREMENTS
Please inform us of any seats or dietary requirements (including vegetarian or food allergies). We will try our best to accommodate your request under company regulations.

We look forward to seeing you soon!
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.