Đặt bàn tại Taipan

※ Reservation Notice
● Cancellations or changes can be made by 5 PM the day before.
● Please leave a note with your reservation name as it may be cancelled in batches if your reservation is duplicated with the phone.
● Please call when the reserved seat is closed for the day (No discount for this).
● Please call for a reservation of a party for more than six people.

※ Inquiries: Taipan, 02.317.3237

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.