Đặt bàn tại Muminobimi Sosa

■ Lunch has a fixed start time for cooking.
  11: 30 ~ / 13: 00 ~
※ You can enter the store 30 minutes before.
※ If you arrive late, you may not be able to serve the planned dishes.

■ NotesPlease note
・ That we may not be able to meet your request regarding seat selection.
・ Please refrain from smoking in or near the store.
・ Please refrain from visiting the store with children (up to 10 years old).
・ Please refrain from taking pictures at the counter in consideration of other customers.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.