Đặt bàn tại Nishiazabu Manyo

We will charge 10% of the total price for our service and private room service charge. In case of cancellation on the day, you will be charged a cooking fee. All seats are non smoking. Please inform us of the purpose of your meal (birthday, entertainment etc) and food allergies. Please note that the seat specification may not meet your request.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Please inform us of food allergies etc.
Please fill in if you have any messages. Ex) Happy Birthday .. Happy Wedding && .. 1st Anniversary && 〇.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.