Đặt bàn tại Oerbierman

▶Reservations that fail to show within 15 minutes will be released for walk-in guests. All members in your party must be present before being seated.
▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
▶ Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.