Đặt bàn tại Okinawa Prison

▶If you are late for your reservation time more than 10 minutes without phone call, we will consider as it cancelled.
▶Please contact us if you would like to book a table for 16 people or more.
info@okinawaprison.com
dưới 10 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.