Đặt bàn tại Ostrea Akasaka Mitsuke

It is 150 minute time system.
Please let us know the purpose of the dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. Please note that we may not be able to meet your request for seat designation.
* When making a reservation online, non-smoking seats are reserved.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.