Đặt bàn tại Ostrea Shinjuku 3-chome

It becomes a 120 minutes system.
Please let us know the purpose of the dinner (birthday, entertainment, etc.) and food allergies.
Please note that we may not be able to meet your request for seat designation.
* All seats are non-smoking.
* Sorry for making reservations for more than 7 people, but please make a reservation by phone

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.