Đặt bàn tại Living Room - Park Hyatt Bangkok

Welcome to The Living Room!

• Living Room welcomes you to an all-day dining experience from 7:00 a.m. - 9:00 p.m. and our Afternoon Tea experiences from 2:00 p.m. - 5:00 p.m. daily.

•We will do our best to accommodate your preferred table. If you are unable to book your preferred time slot, for a reservation above 8 persons and special event inquiries at any area of Embassy Room or Living Room, please contact +66 (0) 2-011-7430 or email livingroom.bkk@hyatt.com

• Explore other restaurants and bars at Park Hyatt Bangkok here

📌 Please inform us of any food allergies or special dietary requirements you may have.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Do you have any food allergies or any dietary restriction?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.