Đặt bàn tại Picotin - Waterboat House

All reservations are given a 2.5hr slot. If you need a longer duration, please inform us in advance by calling +65 6592 6674 and we will try to allocate a longer duration for you.

Reservations will be held for 15 minutes from the reserved time, if running late please call us so that we can hold the reservation for you.

RoofTop reservations are at risk of cancellation in the event of rain and the deposit is refunded back to your card. We appreciate your understanding.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.