Đặt bàn tại restaurant REGINA

キ ャ ン セ ル Cancellation for the day will be charged as a cancellation fee. 300 We will charge 300 yen per person as a seat charge fee.指定 Please note that the seat specification may not meet your request.場合 If you can not get in touch after your reservation time is 0 minutes, you may not be able to cancel your reservation, so please contact us if you are late. 〇 Please contact the store directly when booking for more than one person. Inquiry by phone: 050-
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận