Đặt bàn tại restaurant REGINA

キ ャ ン セ ル Cancellation for the day will be charged as a cancellation fee. 300 We will charge 300 yen per person as a seat charge fee.指定 Please note that the seat specification may not meet your request.場合 If you can not get in touch after your reservation time is 0 minutes, you may not be able to cancel your reservation, so please contact us if you are late. 〇 Please contact the store directly when booking for more than one person. Inquiry by phone: 050-
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.