Đặt bàn tại Rousen Saeki

Please kindly note that chef who cook and serve you sushi will not be head chef, Saeki but who are trained by Saeki.

Yêu cầu

We cannot avoid using raw food but if you have any allergy or dietery restriction, please let us know.
(Example: No dietery restriction / 1 person is allergic to Milk production / Allergic to prawn and crab / etc.)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.