Đặt bàn tại RRR Kobe Beef Steak

Cancellation on the day of reservation is not accepted.
In that case, please understand beforehand that we will be charged a cancellation fee regardless of the reason.
Even if you can not get in touch, even if you can not come even after more than 20 minutes from the time of reservation, we will be treated as cancellation and be subject to the default cancellation fee payment.
Also, if the number of people changes due to unavoidable reason on the day of reservation, please be informed by telephone after 13 o'clock. TEL (03-6804-2858)
business hours
Monday - Saturday 18: 00 - 24: 00 (L.O.23: 00)
Sun. Holiday: 18: 00 ~ 23: 00 (L.O.22: 00)
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.