Đặt bàn tại RYAN

Yêu cầu

*Do you have any allergies?
If you have, please let us know if the cross - contamination is fine for you, or if even a trace amounts of a food allergen will cause a reaction (symptoms). The kitchen is NOT a cross - contamination free environment. ( For example, we use the same tools, utensils and frying oil.)
・Please be aware that we cannot serve gluten-free items as the kitchen is not a gluten free environment.
・Vegan/vegetarian course and a la carte options are unfortunately not available as the main dashi (stock) we make contains fish broth.
Dessert Plate Message

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.