Đặt bàn tại Samurai Rock Restaurant

Samurai Rock Restaurant is a Show restaurant.
The athlete has represented Japan,
It will create our Entertainment show.

※It is 50 minutes performance time
※There may be some changes in the performance due to the performers.
※Junior high school students and above will be adult rates. The Ticket includes the charge and tickets for food and drinks that you can use to order your meal.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.